<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %> Dodjeljene steonih junica i tovnih junadi korisnicima u Kaknju
  • Dodjeljene steonih junica i tovnih junadi korisnicima u Kaknju
  • Dodjelom steonih junica i tovnih junadi realizovana prva faza projekta stočarstva u Kaknju
  • U periodu od 12. do 19. avgusta 2016. godine izvršena je dodjela steonih junica i tovnih grla junadi  korisnicima projekta „ Samozapošljavanje materijalno ugroženih porodica kroz razvoj mini farmi u ruralnim oblastima na području općine Kakanj“.  Steone junice dobilo je 36 korisnika projekta dok su dva korisnika dobila po četri grla tovnih junadi. 

  •  
  •  
Developed by "BOT d.o.o. Sarajevo"