fbpx

Javni poziv za dodjelu plastenika – Grad Goražde

Grad Goražde u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu  raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dvadeset (20)  plastenika u površini od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje, kristalonima i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju Grad Goražde sa 40% sredstava, nevladina organizacija Muslim Aid Association sa  40% sredstava  i krajnji korisnik sa 20%  sredstava od ukupne cijene plastenika i dodatne opreme.  

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa
područja Grada Goražde, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište u vlasništvu
članova uže porodice po pravoj liniji (majka, otac, djed…), kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili
uzeto u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju. Pravo učešća nemaju lica koja su u proteklom vremenskom periodu nenamjenski koristiladobijena sredstva od strane Grada kao i Muslim Aid Association ili zloupotrijebili ista.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti šalter sali gradske uprave i na službenoj web
stranici Grada Goražde., a rok za podnošenje zahtjeva je 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja
javnog poziva na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Goražde.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom predaje se u zatvorenoj koverti na protokol u šalter
sali Grada Goražde ili putem pošte, na adresu:
GRAD GORAŽDE
Komisija za provođenje Javnog poziva
Titova ulica br.2. 73000 Goražde
sa naznakom:
„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA I OPREME – NE OTVARATI“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelarija broj 58, svakim radnim danom od
07:30-16:00 sati i na kontakt telefon 038/221-002. Pored toga, sve informacije možete dobiti na broj 033/236-335 kod organizacije Muslim Aid Association.

Cjelokupan tekst Javnog poziva može se pogledati ovdje: