fbpx

Javni poziv za dodjelu plastenika – Grad Gračanica

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ Muslim Aid Association i Grad Gračanica raspisuju

JAVNI POZIV

Pravo na dodjelu plastenika u ovom Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe u dobi od 18 do 35 godina sa područja Grada Gračanica, pod uslovom da posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu članova uže porodice po uzlaznoj liniji (majka, otac, djed i dr.), kao i zemljište koje im je ustupljeno na korištenje ili u zakup na period ne manji od 3 (tri) godine, a koje je u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju (parcela za postavku plastenika ne može biti udaljena više od 1,0 km od mjesta stanovanja, u suprotnom takvi kandidati se neće uzeti u razmatranje).

Pravo na dodjelu plastenika u ovom Projektu nemaju lica koja su dobila donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od Grada Gračanica, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih šest godina, kao ni lica koja ne pripadaju kategorijama navedenim u prethodnom stavu.

Administrativnu obradu zaprimljenih prijava i odabir korisnika u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u Projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima“ u 2024. godini na području Grada Gračanica provest će Komisija koja se sastoji od tri člana, od kojih su dva predstavnici Grada Gračanica, a jedan je predstavnik Organizacije Muslim Aid Association.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu Grada Gračanica i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Gračanica sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 23.07.2024.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije Grada Gračanica, ili na broj telefona 035/700-857 svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati.

Kompletan javni poziv možete pročitati na linku ispod.

https://muslimaidbih.org/wp-content/uploads/2024/07/Javni-poziv_Grad-Gracanica-1.pdf