fbpx

Javni poziv za dodjelu plastenika- Grad Tuzla

Grad Tuzla u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju Grad Tuzla, 40%, nevladina organizacija Muslim Aid Association, 40% i krajnji korisnik sa 20% od ukupne cijene plastenika i opreme.

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja Grada Tuzla koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu članova uže porodice po pravoj liniji (majka, otac, djed…), kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica koja su dobila donaciju plastenika od Grada, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnjih tri godine. Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Sarajevo i uposlenika Grada Tuzla. Pravo učešća nemaju lica koja su u proteklom vremenskom periodu nenamjenski koristila dobijena sredstva od strane Grada Tuzle i Muslim Aid Association ili zloupotrijebili ista.

Prijave na ovaj Javni poziv, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaju se u zatvorenoj koverti, u Pisarnicu Grada Tuzle, ili putem pošte na adresu:

GRAD TUZLA – Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu
Ul. ZAVNOBiH-a br. 11, 75000 Tuzla,
Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2, sa sistemom za navodnjavanje, dodatnom opremom i sadnim/sjemenskim materijalom – Ne otvarati – „

Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Tuzle www.Tuzla.ba , te na oglasnoj ploči Grada Tuzle, a zaključno sa 18.03.2024. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivreduputem telefona broj: 035/307 386, svakim radnim danom od 08:00 – 16:00 sati, ili upitom na adresu Muslim Aid Association na broj telefona 033/263 335.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati i preuzeti u dokumentu ispod: