fbpx

JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA – OPĆINA JAJCE

Općina Jajce u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20 plastenika od 100 m2 sasadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekatsufinansiraju općina Jajce, 40%, nevladina organizacija Muslim Aid Association, 40% i krajnjikorisnik sa 20% od ukupne cijene plastenika i opreme. 

 Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područjaopćine Jajce koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu članovauže porodice po pravoj liniji (kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili uzakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju. 
Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica koja su dobila donaciju plastenikaod općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnjih tri godine. Pravoučešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Sarajevo i Općine Jajce.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti šalter sali općine Jajce i sljedećem linku, zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol općineJajce sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme”, a rok za podnošenje zahtjevaje 15 kalendarskih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Jajce te naoglasnoj ploči općine Jajce.Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi privrede/gospodarstva, Općine Jajce, II sprat,kancelarija broj 64, svakim radnim danom od 07:00-13:00 sati i na kontakt telefon 030 658 011, lokal 118.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.