fbpx

JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA SA DODATNOM OPREMOM – OPĆINA HADŽIĆI

JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnomopremom putem sufinansiranja

Općina Hadžići u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association raspisujeJavni poziv za podonošenje zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100m2 sasadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom.Sredstva za realizaciju projekta osigurana su od strane nevladine organizacijeMuslim Aid Association 40%, Općine Hadžići 40% i vlastitog učešća korisnika 20%od ukupne cijene plastenika i opreme.

Pravona učešće u Projektu za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom imajufizička lica sa prebivalištem na području općine Hadžići, koja posjedujuvlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao izemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup, a za koje je poželjno da senalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravona dodjelu plastenika nemaju lica koja su u dobila donaciju plastenika odOpćine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnjetri godine. Pravo učešća nemaju članovi porodice (po pravoj liniji) zaposlenikaMuslim Aid Association i Općine Hadžići.

Obrascizahtjeva se mogu podići na info”“pultu Općine Hadžići i zajedno sadokumentacijom predaje u zatvorenoj koverti na protokol Općine Hadžići sanaznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika”.

Javni poziv ostaje otvoren do ponedeljka 24.07.2023. godine do 16,00 sati.