fbpx

JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA SA DODATNOM OPREMOM – OPŠTINA RIBNIK

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 m sadnim/sjemenskimmaterijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

Opština Ribnik u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju opština Ribnik, 40%, nevladina organizacija Muslim Aid Association, 40% i krajnji korisnik sa 20% odukupne cijene plastenika i opreme.

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Ribnik koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu članova uže porodice po pravoj liniji (majka, otac,djed…), kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica koja su dobila donaciju plastenika od općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnjih tri godine. Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Sarajevo i opštine Ribnik.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti šalter sali opštine Ribnik i na službenoj web stranici www.opstinaribnik.org

Obrasce zahtjeva zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol opštine Ribnik sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme”, a rok za podnošenje zahtjeva je 30 kalendarskih dana, od dana objavljivanjajavnog poziva na web stranici opštine Ribnik, te na oglasnoj ploči opštine Ribnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu opštine Ribnik,služba za poljoprivredu, svakim radnim danom od 07:30-15:30 sati i na kontakttelefon 050/430-070.