fbpx

Javni poziv za dodjelu steonih junica- Općina Jajce

U sklopu projekta „Smanjenje siromaštva kroz donaciju steonih junica za 20 porodica u Općini Jajce“ Muslim Aid Association i Općina Jajce raspisuju

JAVNI POZIV

Pravo na učešće u Projektu imaju fizičke osobe koje su punoljetne a čije je prebivalište na području općine Jajce, a posebno prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe, osobe sa više članova porodice i mlade osobe a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u površini od 5 dunuma ili imaju na korištenje zemljište i adekvatan štalski objekat u vlasništvu ili vlasništvu članova uže porodice po pravoj liniji (djed, nana, roditelji, djeca, unuci) ili supružnika lociran u blizini stambenog objekta u kojem isti stanuje. Pravo na učešće nemaju uži članovi porodice zaposlenika Muslim Aid Association i Općine Jajce. Također, pravo učešća nemaju osobe koje su nenamjenski koristile ili zloupotrijebile na bilo koji način donacije koje su dobile od strane Općine, ministarstava ili nevladinih organizacija.

Obrazac za prijavu na Javni poziv (aplikacijski formular) kao i izjave pod rednim brojevima
8,9,10,11 podnose se na propisanom obrascu izjave.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na protokolu Općine Jajce i zajedno sa dokumentacijom
predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Jajce sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu
steonih junica“.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu općine Jajce II sprat soba broj 64
ili na broj telefona 062/786-147 svakim radnim danom od 08:00-15:00 sati.
Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u
razmatranje.


Javni poziv otvoren od 04.07.2024. do 19.07.2024. godine do 15:30 sati

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku: