fbpx

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PREHRAMBENIH RAMAZANSKIH PAKETA ZA 2024. GODINU

Muslim Aid Association oglašava Javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih ramazanskih paketa za 2024. godinu.

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama: naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom: Ponuda za ramazanske pakete “ NE OTVARAJ“.                         Javni poziv traje od 19.02.2024. do 26.02.2024 god. do 15:00 sati.
Punude dostavljati poštom ili lično na adresu: Muslim Aid Association, Koševo 10, 71000 Sarajevo   

Napomena: nepotpune ponude kao i ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Eventualna pojašnjenja vezano za Javni poziv možete uputiti najkasnije do 23.02.2024. na email: armin.zlatic@muslimaid.com ili na: 033 263 335.

U cilju eventualnih razjašnjenja ili nejasnoća iz ponude, ponuđači se mogu pozvati da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne odluke o izboru dobavljača, daju dodatne informacije u vezi ponude.

Javni poziv za dostavu ponude za ramazanske pakete 2024.pdf