fbpx

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA RAMAZANSKE PAKETE

a ponuđače da dostave svoju ponudu za nabavku i isporuku prehrambenih ramazanskih paketa za potrebe projekata za 2023. godinu, a u skladu sa Javnim pozivom

Sadržaj ponude

Jedinična ponuda mora biti koncipirana na bazi 400 paketa. Tačan broj paketa biće naknadno utvrđen ugovorom u skladu sa mogućnostima budžeta).

 • Ponuda mora sadržavati artikle prema gore navedenoj listi
 • Cijena mora biti izražena za svaki pojedinačni proizvod sa uračunatim PDV-om
 • Svi navedeni artikli moraju ispunjavati standarde kvaliteta
 • Svaki pojedinačni artikl mora imati utisnut rok trajanja i da isti nije na isteku najmanje tri mjeseca
 • Svaki pojedinačni paket mora biti upakovan u kvalitetne kartonske kutije a koje mogu podnijeti težinu upakovanih artikala
 • Svaki pojedinačni paket mora sadržavati sve navedene proizvode tj. sadržaj svih paketa mora biti isti
 • Ponuđač je u obavezi da obezbijedi prijevoz na sve ugovorom određene destinacije
 • Prednost u odabiru će imati ponude sa više artikala proizvedenih u BiH
 • Pored svega navedenog prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača uzimaće se u obzir sljedeće:
 • Cijena
 • Vrijeme realizacije pakovanja i transporta

Dokumentacija

Dokumentacija koju kompanije moraju dostaviti uz ponudu:

1.     1.  2.       3.       4.       5.       6.       7.       8.       9.       10.  

9.  *Ramazanske pakete je neophodno distribuirati na više lokacija unutar sljedećih općina: Breza, Vareš, Sarajevo*Ponuda sa naznačenom cijenom treba sadržavati i napomenu da ponuđač pristaje na uslove plaćanja kao i spremnost davanja garancije na kvalitet obavljenih poslova

* Muslim Aid Association će izvšiti uplatu od 30% prije distribucije i 70% nakon izvršene distribucije

*Minimalna valjanost ponude neophodno je da bude 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva

* Predstavnici Muslim Aid Association će biti prisutni tokom  pakovanja paketa te će se vršiti i dodatna kontrola sadržaja paketa metodom slučajnog uzorka prije same distribucije a tokom same podjele ramazanskih paketa korisnici će dobiti listu sa saržajem paketa.

Zainteresovani ponuđači mogu pronaći na linku procedure Muslim Aid Association. Na posljednjoj stranici Javnog poziva se nalazi obrazac kojeg je potrebno popuniti i potpisati čime potvrđujete da ćete poštovati navedene procedure. 

Javni poziv će biti objavljen na službenoj stranici Muslim Aid Association www.muslimaidbih.org 

Pismene ponude na Javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim informacijama: naziv kompanije, adresa i broj telefona, sa naznakom: Ponuda za ramazanske pakete “ NE OTVARAJ“.                                                           

Javni poziv traje od 06.03.2023. do 13.03.2023.  god. do 15:00 sati.
Punude dostavljati poštom ili lično na adresu: Muslim Aid Association, Koševo 10, 71000 Sarajevo