fbpx

Projekti stočarstva

Dodjelom steonih junica, teladi i ovaca i stručnim edukacijama socio-ekonomski osnažujemo porodice u ruralnim krajevima a farmama podižemo nivo tehničko-tehnološke efikasnosti.

Bosna i Hercegovina je prema svojim geografskim odrednicama vrlo pogodna za intenzivni uzgoj stoke. Posljedice ratnog i postratnog smanjenja brojnosti stočnog fonda vidljive su i danas. Dodatan problem predstavlja i vrlo nizak tehničko-tehnološki razvoj farmi pogotovo malih farmi koje su vrlo često na nivou individualnih gazdinstava. Vrlo star stočni fond i neobnavljanje stada je dodatni problem u nižoj mliječnoj produkciji.

U skladu sa navedenom problematikom a uzimajući u vidu identifikovanu potrebu za projektima u oblasti stočarstva Muslim Aid Association kontinuirano implementira projekte ovoga tipa. U prethodnom periodu ostvarena je saradnja sa Općinama Hadžići, Jablanica, Konjic, Jajce, Kakanj, Olovo. Korisnici ovoga programa su kroz principe sufinansiranja dobijali steone junice, telad i ovce. Pored toga, stručne edukacije iz oblasti držanja i adekvatne ishrane su dodatno unaprijedile nivo efikasnosti bavljenja stočarstvom kod korisnika.

Projekati stočarstva se implementiraju u saradnji sa lokalnim jedinicama samouprave a u skaldu sa stvarnim terenskim potrebama i u narednom periodu.

Više informacija o projektima